با کاربران بیشتری در تعامل باشید!

با استفاده از بوستر شما می توانید کاربران بیشتری را مخاطب خود قرار دهید. می توانید کاربران بیشتری را در ربات های خود مشترک و یا در گروه های بیشتری عضو کنید. همچنین می توانید در گروه ها تبلیغ کنید.

با استفاده از بوستر شما می توانید:

  •    کاربران بیشتری را در روبات خود مشترک کنید
  •    در گروه ها تبلیغ کنید
  •    کسب درآمد کنید